BLISS

BLISS
MY LORD SOMASKANDAR

Sunday, April 24, 2011


A very soothing song about lord SHANKARA.shivaya nama om, shivaya namaha, shivayanama om ,namashivaya..........The lyrics for this song Isha girIsha naresha paresha mahesha bileshaya bhUShaNa bho | sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || umayA divya suma~Ngala vigraha yAli~Ngita vAmA~Nga vibho | sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || UrI kuru mAmaGYamanAthaM dUrI kuru me duritaM bho | sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || R^iShivara mAnasa haMsa charAchara janana sthiti laya kAraNa bho | sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || antaHkaraNa vishuddiM bhaktim cha tvayi satIM pradehi vibho | sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || karuNA varuNAlaya mayidAsa udAsastavochito na hi bho | sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || jaya kailAsha nivAsa pramatha gaNAdhIsha bhU surArchita bho | sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || jhanutaka ja~NkiNu jhanutatkiTa taka shabdairnaTasi mahAnaTa bho | sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || dharmasthApana daxa tryaxa guro daxa yaGYashixaka bho | sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || balamArogyaM chAyustvadguNa ruchitAm chiraM pradehi vibho | sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || bhagavan bharga bhayApaha bhUta pate bhUtibhUShitA~Nga vibho | sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || sharva deva sarvottama sarvada durvR^itta garvaharaNa vibho | sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || ShaDripu ShaDUrmi ShaDvikAra hara sanmukha ShaNmukha janaka vibho | sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || satyam GYAnamanantaM brahme tyetallaxaNa laxita bho | sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||
hA.ahA.ahU.ahU mukha suragAyaka gItA padAna padya vibho | sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || || iti shrI sha~NkarAchArya kR^ita suvarNamAlAstutiH || om nama shivaya........... ......... SIVA SIVA

No comments:

Post a Comment